« Dlaczego dobra sytuac… | Strona domowa | Kredyty bankowe »

Pojęcie i zasady udzielania kredytu

piątek, 11 sierpień 2017 at 11:33 am. Użyte znaczniki: , , ,

W literaturze bankowej pod pojęciem kredytu rozumie się udostępnienie kredytobiorcy określonej sumy pieniężnej przeznaczonej na określony cel, na z góry ustalony okres i za określonym wynagrodzeniem (oprocentowaniem). Kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić kwotę kredytu po upływie okresu, na który został udzielony wraz z należnymi odsetkami. Prawo Bankowe nie definiuje wprost pojęcia kredytu. Ustawa definiuje pojęcie kredytu pośrednio, poprzez określenie uprawnień i obowiązków stron umowy kredytowej.

Zgodnie z Prawem Bankowym kredyt może być udzielony osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, która nie posiada osobowości prawnej. Kredyt może być przyznany, jeśli umowa zostanie zawarta na piśmie i zostaną w niej określone strony umowy, kwota i waluta kredytu, cel, zasady i termin spłaty wysokość oprocentowania oraz sposoby zabezpieczenia, a także ewentualne warunki zmiany wysokości oprocentowania i zmiany umowy.

Gotówkowy kredyt konsumpcyjny

Pojęciem związanym z kredytem jest pojęcie kredytu konsumpcyjnego. Jest on przeznaczony dla gospodarstw rodzinnych, podstawą jego przyznawania jest wysokość dochodu gospodarstwa domowego. Celem jest sfinansowanie dóbr rzeczowych na przykład samochodu, artykułów gospodarstwa domowego, wakacji lub pokrycie przejściowych trudności finansowych. Konsumpcyjne kredyty gotówkowe są udzielane do wysokości, która określa się jako wielokrotność w stosunku do miesięcznych stałych dochodów klienta. Im dłuższy okres kredytowania – tym wyższe jest jego oprocentowanie. Banki mogą stosować różne sposoby spłat kredytu i odsetek. W przypadku równych rat kapitałowych i rzeczywistych odsetek kredyt jest spłacany w równych ratach miesięcznych, odsetki nalicza się od faktycznego salda kredytu. Są one płatne wraz z poszczególnymi ratami. W przypadku równych rat kapitałowo – odsetkowych spłata kapitału ma miejsce w rosnących ratach kapitałowych Odsetki są w tym przypadku naliczane od rzeczywistego salda kredytu. Wreszcie, odsetki mogą być płatne z góry. Metodę tę stosuje się wyłącznie przy kredytach, których długość nie przekracza roku W tym przypadku odsetki są pobierane w chwili udzielania kredytu, a całą jego wartość spłaca w równych, miesięcznych ratach.

Banki wymagają zabezpieczenia kredytu. Już w starożytnym Rzymie były zobowiązania wsparte środkami ochrony procesowej, które doprowadzały dłużnika, który nie spłacił długu w terminie, do zasądzenia i egzekucji. Poza tymi środkami stosowane są zabezpieczenia rzeczowe i osobiste. Zabezpieczenia prawne kredytu mogą być bezpośrednio na konkretnych rzeczach, majątku kredytobiorcy lub mogą być gwarantowane przez stronę trzecią. Najczęściej banki chciałyby, aby wartość zabezpieczeń co najmniej dwukrotnie przekraczała kapitał kredytu. Wynika to z faktu, że sprzedaż przez bank zabezpieczeń niespłaconego kredytu bardzo często przynosi znacznie mniej niż ich pełna wartość. Zabezpieczenia dzieli się na ogół na dwie grupy. Zabezpieczeniami rzeczowymi nazywa się takie, przy których przedmiotem jest określona część majątku dłużnika lub osoby trzeciej. Zabezpieczenia osobiste to natomiast te, przy których dłużnik ponosi osobistą odpowiedzialność za spłatę długu. Oznacza to, że gwarantuje on całym swoim obecnym i przyszłym majątkiem wywiązanie się ze zobowiązań banku.