Pojęcie i zasady udzielania kredytu

piątek, 11 sierpień 2017 at 11:33 am

W literaturze bankowej pod pojęciem kredytu rozumie się udostępnienie kredytobiorcy określonej sumy pieniężnej przeznaczonej na określony cel, na z góry ustalony okres i za określonym wynagrodzeniem (oprocentowaniem). Kredytobiorca zobowiązuje się zwrócić kwotę kredytu po upływie okresu, na który został udzielony wraz z należnymi odsetkami. Prawo Bankowe nie definiuje wprost pojęcia kredytu. Ustawa definiuje pojęcie kredytu pośrednio, poprzez określenie uprawnień i obowiązków stron umowy kredytowej.

Read More